Darmowe Ogłoszenia


Polska Darmowe Ogłoszenia

zmień miasto

Polska Darmowe Ogłoszenia / Ogłoszenia Nieruchomości / Pozostałe
<< Poprzednie ogłoszenie

Hotel &#8222;Różany Gaj&#8221; wraz z wyposażeniem

(Gdynia, Gdynia, )
Hotel &#8222;Różany Gaj&#8221; wraz z wyposażeniem Hotel &#8222;Różany Gaj&#8221; wraz z wyposażeniem Hotel &#8222;Różany Gaj&#8221; wraz z wyposażeniem Hotel &#8222;Różany Gaj&#8221; wraz z wyposażeniem


Odpowiedz: (Użyj zakładki Kontakt powyżej)
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
44-330 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, tel. (032) 756-41-13, fax (032) 476-26-71

OGŁASZA PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GDYNI
PRZY UL. KORZENIOWSKIEGO 19D ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM HOTELU &#8222;RÓŻANY GAJ&#8221;
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
Przedmiot przetargu:
Nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego 19D zabudowana budynkiem Hotelu &#8222;Różany Gaj&#8221; wraz z wyposażeniem, w skład której wchodzi:
1. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości opisanej jako działki nr 859, 860 o łącznej powierzchni
0,1555 ha, zapisanej w KW GD1Y/00002210/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni, zabudowanej budynkiem Hotelu &#8222;Różany Gaj&#8221; o pow. użytkowej 2360,63 m2 wraz z wyposażeniem,
2. prawo własności nieruchomości opisanej jako działki nr 865, 871 o łącznej powierzchni 0,2071 ha, zapisanej w KW GD1Y/00113046/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni, na której znajdują się tereny uzupełniające dla budynku hotelowego (plac zabaw dla dzieci, miejsce grillowe, parking oraz obszar terenów zielonych).
Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy. Umowa dzierżawy zawarta jest na czas określony 5 lat, od 1.10.2012 do 30.09.2017 r.
Szczegółowy opis nieruchomości zamieszczony jest w Ofercie sprzedaży dostępnej na stronie internetowej www.jsw.pl.
Cena wywoławcza: 24.800.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset tysięcy złotych), najmniejsze postąpienie: 250.000,00 zł, wadium: 2.480.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Przetarg odbędzie się w budynku Biura Zarządu JSW S.A., al. Jana Pawła II 4 w Jastrzębiu-Zdroju, w sali
nr 004 w dniu 20.10.2016 r. o godz. 12.00.

W dziale III KW GD1Y/00002210/7 widnieje wpis dotyczący służebności gruntowej. W dziale IV tej księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące hipotek obciążających nieruchomość.
W dziale III KW GD1Y/00113046/7 widnieje ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W dziale IV tej księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące hipotek obciążających nieruchomość. Hipoteki ustanowione są w celu zabezpieczenia wierzytelności JSW S.A. z tytułu Programu Emisji Obligacji.
Po wpływie całkowitej sumy zapłaty na rachunek powierniczy, zostanie przeprowadzona procedura wykreślenia hipotek z ksiąg wieczystych.

Przetarg przeprowadzony będzie na warunkach określonych w &#8222;Regulaminie postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.&#8221; obowiązującym od dnia 15.10.2015 r. (regulamin jest dostępny na stronie internetowej JSW S.A. www.jsw.pl).
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Złożenie przez oferenta w dniu przetargu pisemnych oświadczeń, że:
&#8211; akceptuje &#8222;Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.&#8221; obowiązujący od dnia 15.10.2015 r. i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
&#8211; zapoznał się z aktualnym stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i akceptuje go bez zastrzeżeń.
2. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 19.10.2016 r., w wysokości 2.480.000,00 zł przelewem na konto:
PKO BP S.A., nr rachunku 29 1020 2498 0000 8002 0443 8719 z dopiskiem &#8222;Przetarg &#8211; Różany Gaj&#8221;.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się wadium, które w terminie określonym
w obwieszczeniu o przetargu, znajdzie się na rachunku bankowym ogłaszającego przetarg.
3. Oferent powinien być reprezentowany na przetargu zgodnie z zasadami określonymi we właściwym dla niego rejestrze &#8211; przedstawiciel oferenta winien przedstawić komisji przetargowej stosowne dokumenty do wglądu.
Warunki zawarcia umowy sprzedaży:
1. Otrzymanie, po zakończonym przetargu, zgody Rady Nadzorczej JSW S.A. na zbycie przedmiotu przetargu.
2. W celu zabezpieczenia wierzytelności JSW S.A. z tytułu Programu Emisji Obligacji, JSW S.A. ustanowiła hipoteki na przedmiotowej nieruchomości. Po wpływie całkowitej sumy zapłaty na rachunek powierniczy, zostanie przeprowadzona procedura wykreślenia hipoteki z ksiąg wieczystych.
Pouczenia i zastrzeżenia:
1. Złożona oferta jest wiążąca od terminu rozpoczęcia przetargu do dnia zawarcia umowy.
2. Wadium przepada na rzecz JSW S.A., jeżeli żaden spośród uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
3. Nabywca, który w terminie określonym przez sprzedającego, lecz nie później niż w chwili zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego, nie wpłaci całej ceny nabycia na konto podane przez sprzedającego i uchyli się od zawarcia umowy, traci prawo wynikające z przybicia oraz złożone wadium. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
4. Wadium złożone przez nabywcę w pieniądzu zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
5. Oferty nabycia składane przez cudzoziemców oraz osoby prawne z udziałem kapitału zagranicznego winny
spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatu oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Informacje dodatkowe:
Nieruchomość można oglądać w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji w terenie z dzierżawcą obiektu, tj. firmą Dobry Hotel Mięczkowski spółka komandytowa. Termin wizji można ustalać pod numerem telefonu: 58 778 93 60 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela się w godzinach 7.00 &#8211; 15.00 pod numerem telefonu 32 756 4450 oraz 32 756 4685.
Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. Cenę nabycia, wynikającą
z uzyskanego przybicia pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium, nabywca zobowiązany jest wpłacić przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na konto uzgodnione wcześniej ze sprzedawcą.Szukano w Ogłoszeniach...

Adipex Dom Sprzedam Dziewictwo Dziewictwo sprzedam Fotomodeling Fotomodelka Gumtree Kochanka Kupie dziewictwo Mieszkania w Warszawie Mieszkanie Sprzedam Moto Ogłoszenia Motoryzacyjne Opiekunka Pana na Seks Pani Pani szuka Sponsora Para Para szuka Pary Praca Praca za granicą Seks za darmo Sponsor Poszukiwany Sponsora Sponsora warszawa Sponsoring Studentka Studentka Szuka Sponsora Szukam Dziewicy Szukam Sponsora Zasponsoruje anonse dziewczyn arthrotec auto dual iPhone 6 kierowca kraków meridia nastolatka pana pary sex spawacz sprzedam szczecin szuka szukam szukam kochanka tablica.pl