Darmowe Ogłoszenia


Polska Darmowe Ogłoszenia

zmień miasto

Polska Darmowe Ogłoszenia / Nauka - Kursy / Pozostałe
<< Poprzednie ogłoszenie

Prezentacje maturalne z języka polskiego

(Łódź, )


Odpowiedz: (Użyj zakładki Kontakt powyżej)
Prezentacje maturalne

Tanie, solidne, wysoko ocenione!


KONTAKT: Gadu-Gadu: 9460780


Tematy prezentacji:
1. Wspomnienia z dzieciństwa jako motyw literacki
2. Zaprezentuj trudne wybory bohaterów literackich na przykładzie wybranych utworów z różnych epok
3.Boże Narodzenie w literaturze i sztuce. Jaki wpływ ma literatura i sztuka o tej tematyce na kształtowanie postaw ludzkich?
4. &#8222;Dom to nie tylko ściany&#8221;&#8230;Topos domu w polskiej tradycji literackiej. Topos domu w utworach literackich różnych epok.
5.Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów problem na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej.
6. Motyw &#8222;złej miłości&#8221; w twórczości W. Szekspira
7.Różnorodne ujęcia motywu matki w literaturze polskiej
8.Przedstaw wpływ kobiet na postępowanie mężczyzn, odwołując się do wybranych utworów różnych epok
9.Różne obrazy wsi polskiej i jej mieszkańców w literaturze i malarstwie
10. Motyw matki cierpiącej w literaturze i sztuce
11. Motyw szaleństwa z miłości w utworach różnych epok
12. Pozytywistyczne i młodopolskie obrazy z życia chłopów. Rozwiń problem, odwołując się do wybranych utworów
13. Rozmowy człowieka z Bogiem. Omów problem na przykładzie wybranych utworach literackich
14. Samotność- różne jej oblicza i przyczyny. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
15. Śmierć jako nieodłączny element ludzkiej egzystencji. Przedstaw literackie wizerunki śmierci ukazywanej w literaturze polskiej i obcej od średniowiecza do baroku.
16. Średniowieczna sztuka religijna &#8211; omów główne wątki w malarstwie i poezji
17. Tatry w literaturze i malarstwie
18. Cztery pory roku w duszy człowieka. Na podstawie wybranych przykładów z literatury romantycznej i modernistycznej zobrazuj związek przyrody z pejzażem w duszy ludzkiej.
19. Bohaterowie, z którymi bez wahania podjąłbyś wyzwanie przebudowy świata. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
20.Dekalog bohaterów dotkniętych doświadczeniem lagrów i łagrów. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
21. Drzewo- świadek, uczestnik życia postaci literackich. Omów na wybranych przykładach.
22. Czas-jako czynnik budujący lub niszczący człowieka. Omów temat analizując wybrane teksty kultury
23. Krajobraz tatrzański inspiracją twórców w literaturze wybranych epok. Odwołaj się do konkretnych przykładów.
24. Kochająca , toksyczna.....? Omów na wybranych przykładach literackie portrety matek.
25. Maniera stylistyczna w utworach Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.
26. Motywy antyczne w literaturze i sztuce. Omów temat analizując wybrane przykłady.
27. Przedstaw postawy bohaterów szukających wartości i sensu życia . Odwołaj się do utworów z rożnych epok
28. Triumf czy klęska? Problemy jednostek uwikłanych w konflikty swojej epoki
29. Ukaż różne sposoby przedstawiania miasta w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.
30. Zaprezentuj trudne wybory bohaterów literackich na przykładzie wybranych utworów z różnych epok
31. Sztuka i literatura wobec okrucieństw wojny. Omów temat analizując wybrane przykłady.
32. Literackie portrety matek. Omów na przykładach utworów z różnych epok.
33. Inspiracje mitologiczne w literaturze , filmie i multimedialnych grach komputerowych.
34. Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych-faszyzm i stalinizm. Omów problem interpretując stosowne utwory.
35. Bohaterki polskich utworów romantycznych. Co je łączy, a co dzieli? Omów temat, analizując wybrane utwory literackie.
36. Motyw anioła i szatana. Omów jego znaczenie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
37. Sposób funkcjonowania motywu czasu i zegara w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
38. Co w ludzkim życiu stanowi wartość? Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury
39. Prawda o sile i słabości ludzi Innego świata G. Herlinga-Grudzińskiego, Pożegnania z Marią T. Borowskiego i Medalionów Z. Nałkowskiej
40. Wierność sobie...- na podstawie wybranych postaci literackich
41. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych epok
42. Literackie wizerunki przyjaźni i przyjaciół. Omów na wybranych przykładach.
43.Duch, anioł, diabeł i ich kreacje w literaturze
44.Duchowni jako bohaterowie utworów literackich. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
45.Dziecko w malarstwie i literaturze
46.Epos-obraz życia narodu. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
47. Funkcje motywu podróży w literaturze.
48. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.
49. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie analizując wybrane utwory literackie
50.Motywy przyjaźni w literaturze. Omów na podanych przykładach.
51.Niepogodzeni ze światem. Przedstaw literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych.
52.Zwątpienie w miłość prawdziwą. Przeanalizuj zagadnienie na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.
53. Miłość w życiu człowieka. Na wybranych przykładach utworów różnych epok przedstaw wpływ na losy bohaterów.
54.Katastroficzne wizje świata przedstawione w literaturze i malarstwie
55.Motyw matki cierpiącej w literaturze i sztuce
56.Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw je na podstawie literatury obozowej.
57.Literackie portrety par małżeńskich. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich
58. Małżeństwa literackie &#8211; przedstaw różne modele par literackich
59.Między szczęściem a cierpieniem...Twoje rozważania na temat trudnej miłości i jej wpływu na losy bohaterów literackich
60. Miłość nieodwzajemniona, utracona, odrzucona&#8230;Rożne obrazy miłości nieszczęśliwej w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
61.Motyw cierpienia w literaturze. Rozwiń problem na wybranych przykładach
62.Motyw maryjny w różnych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
63.Portret dziecka w malarstwie i literaturze
64.Poszukiwanie celu i sensu życia w literaturze polskiej.
65.Dokonując analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.
66. Rozważ problem siły i słabości człowieka w oparciu o literaturę XX wieku
67.Różne obrazy wsi polskiej i jej mieszkańców w literaturze i malarstwie
68. Różne ujęcia motywu matki cierpiącej w literaturze. Omów temat odwołując się do wybranych tekstów kultury.
69.Różnorodne ujęcia motywu matki w literaturze polskiej
70. Twórcza i destrukcyjna rola miłości w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach z literatury różnych epok.
71. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach literackich.
72. Najciekawsze portrety kobiet w literaturze różnych epok. Uzasadnij swój wybór
73. Odwołując się do wybranych przykładów przedstaw sposoby ujęcia motywu miłości w literaturze.
74.&#8222;Ze wszystkich rzeczy wiecznych miłość trwa najkrócej..." J.L. Wiśniewski - lecz czym tak naprawdę jest miłość?
75.Motyw matki opłakującej syna. Omów temat odwołując się do przykładów z literatury i sztuki.
76.Śmierć i przemijanie jako nieustanne problemy ludzkiej egzystencji. Ukaż różne ujęcia motywu w wybranych utworach literackich.
77. Omów motyw wspomnienia jako elementu kompozycyjnego i znaczeniowego w utworach literackich różnych epok.
78.Biografia autora jako tworzywo literackie. Analizując wybrane utwory epoki romantyzmu przedstaw różne sposoby funkcjonowania elementów autobiograficznych.
79. Koncepcja szczęścia człowieka .Omów różnorodność i zmienność ujęcia tego zagadnienia na 3-4 wybranych przykładach literackich.
80. Pejzaż tatrzański i sposób jego prezentacji w poezji i malarstwie Młodej Polski - na wybranych przykładach
81. Ludzkie dramaty w obrazach nowel i opowiadań wybranej epoki. Omów na wybranych przykładach
82. Analizując wybrane utwory literackie, scharakteryzuj różne obrazy wsi polskiej
83.Ludzkie cierpienie w literaturze i sztuce
84. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Zaprezentuj temat odwołując się do literatury, filmu i serialu telewizyjnego.
85. Homo viator- różne oblicza wędrowca w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
86.Czy upadek oznacza porażkę? Zaprezentuj sylwetki bohaterów literackich , których losy wyrażają odpowiedz na to pytanie.
87. Polski dwór. Od sielanki do parodii. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury.
88. Język erotyki. Omów różne sposoby mówienia o miłości w utworach różnych epok.
89. Miłość siłą niszczącą czy budującą ? Omów na wybranych przykładach dzieł literackich i filmowych.
90. Różne ujęcia apokalipsy w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
91. Różnorodne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Przeanalizuj zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
92. Rola miłości w kształtowaniu postaw bohaterów literackich. Zanalizuj problem na podstawie wybranych utworów literackich.
93. Motyw rodziny dawniej i w wieku XX na tle zmian obyczajowych
94. Reklama jako kreacja świata odbiorcy. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów reklamowych.
95. Różne kreacje żon w literaturze. Zaprezentuj temat analizując wybrane przykłady.
96. Impresjonizm w malarstwie i literaturze. Omów na podstawie wybranych przykładów.
97. Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców dwóch wybranych epok. Rozważ problem.
98. Przyczyny samotności bohatera literackiego. Omów problem na podstawie wybranych utworów
99. Analizując wybrane utwory literackie, scharakteryzuj różne obrazy wsi polskiej
100. Różnorodne ujęcie motywu przemijania w literaturze i sztuce. Rozważ problem na wybranych przykładach z różnych dziedzin sztuki.
101.Miłość do kobiety jako siła twórcza i destrukcyjna. Opisz na wybranych przykładach.
102. Motyw podróży i wędrowca w literaturze. Rozważ zagadnienie odwołując się do przykładów z literatury polskiej i obcej.
103. Człowiek szczęśliwy. Zanalizuj przedstawiony w literaturze wpływ różnych czynników na szczęście jednostki.
104. Człowiek wobec Boga. Przedstaw różne ujęcia tego problemu w wybranych utworach literackich.
105. Trudne wybory jako motyw literatury. Omów różne jego wersje na wybranych przykładach.
106. Językowe sposoby kreowania wizji świata w reklamie telewizyjnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
107. Literackie dialogi z Bogiem. Przedstaw i omów problem, odwołując się do wybranych tekstów.
108. Analizując wybrane przykłady, przedstaw różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce.
109. Najsłynniejsi literaccy buntownicy. Scharakteryzuj postacie pochodzące z różnych tekstów i epok literackich.
110. Pejzaż tatrzański i sposób jego prezentacji w poezji i malarstwie Młodej Polski - na wybranych przykładach
111.Wpływ systemów totalitarnych - faszyzm i stalinizm- na człowieka XX wieku. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
112. Analizując wybrane przykłady, przedstaw różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce.
113. Impresjonizm w malarstwie i wybranych utworach Młodej Polski
114. Literackie portrety par małżeńskich. Przedstaw problem odwołując się do znanych tekstów kultury.
115. Literackie wizje płonącego getta. Omów, odwołując się do wybranych tekstów.
117. Jak być szczęśliwym? Przedstaw i porównaj różne koncepcje szczęścia zaprezentowane w literaturze, analizując wybrane utwory z różnych epok.
118. Czy zawsze &#8222;sielskie i anielskie"? Odwołując się do wybranych utworów literackich, zaprezentuj różne obrazy dzieciństwa w literaturze.
119. Motyw zbrodni i kary w literaturze.
120.Erotyka w literaturze. Porównaj sposoby jej przedstawienia na podstawie dzieł literackich różnych epok.
121. Literackie obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów.
122. Adam Mickiewicz o sobie. Nawiązania do wątków z biografii wieszcza w jego twórczości. Omów na wybranych przykładach.
123. Kainowe piętno. Wskaż podobieństwa i różnice w psychologicznych portretach zabójców na podstawie wybrany utworów z literatury polskiej i obcej.
124. "Bywa nieraz, że (...) stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów..."(Jan Paweł II) Czy literatura XX wieku potwierdza tą myśl ? Omów na przykładach.
125. A imię jej kobieta... Biblijne wizerunki kobiet. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
126. Czy zawsze &#8222;sielskie i anielskie"? Odwołując się do wybranych utworów literackich, zaprezentuj różne obrazy dzieciństwa w literaturze.
127. Doświadczenia holocaustu a świadectwo pisarskie z obu stron muru. Omów problem na wybranych przykładach.
128. Obrazy życia w obozach zagłady na Wschodzie i Zachodzie. Porównaj je, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
129. Metamorfoza bohatera literackiego. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów.
130. Obraz zbrodni i zbrodniarza w literaturze i filmie. Omów problem na podstawie wybranych przykładów.
131. Holokaust jako temat w literaturze polskiej. Rozwiń zagadnienie, odwołując się do utworów podejmujących temat II wojny światowej.
132. Przeanalizuj na wybranych przykładach sposoby prezentowania w literaturze miast przeklętych i miast ukochanych.
133. Motywy maryjne w literaturze i malarstwie średniowiecza i współczesności. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
134. Miłość-złudne szczęście, ulotna chwila życia, źródło cierpienia. Omów temat w oparciu o wybrane utwory literackie.
135. Najciekawsze pary kochanków w literaturze różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach
136. &#8222;Miłość mocna jest jak śmierć&#8221;. Rozwiń myśl biblijną, odwołując się do wybranych utworów o tematyce miłosnej.
137. Bohater jako bankrut życiowy. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów z literatury.
138. Od Karusi do Jacka Soplicy. Odwołując się do utworów Adama Mickiewicza przedstaw przemianę wewnętrzną bohatera romantycznego.
139. Miłość-złudne szczęście, ulotna chwila życia, źródło cierpienia. Omów temat w oparciu o wybrane utwory literackie.
140. Dokonaj analizy językowej i kulturowej wybranych przysłów polskich
141. Patriotyzm Polaków -mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sąd odwołując się do wybranych przykładów literackich i opinii współczesnych Polaków.
142. Problem antysemityzmu i holokaustu w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do dowolnie wybranych przykładów.
143. Dom i rodzina jako podstawowa wartość w życiu człowieka. Rozważ zagadnienie na podstawie literatury i przedstaw własne stanowisko.
144. Wzór i antywzór żony w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
145. Różnorodne kreacje Matki Boskiej w literaturze i sztuce różnych epok. Omów zagadnienie w oparciu o analizę wybranych dzieł.
146. Przedstaw ujęcie motywu rewolucji w literaturze i malarstwie odwołując się do wybranych dzieł
147. Obraz wojny w literaturze i filmie
148. Wpływ miasta na psychikę bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach.
149. Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla. Omów sylwetki wybranych twórców.
150. Krajobraz tatrzański w wierszach poetów młodopolskich. Omów na wybranych przykładach.
Szukano w Ogłoszeniach...

Adipex Dom Sprzedam Dziewictwo Dziewictwo sprzedam Fotomodeling Fotomodelka Gumtree Kochanka Kupie dziewictwo Mieszkania w Warszawie Mieszkanie Sprzedam Moto Ogłoszenia Motoryzacyjne Opiekunka Pana na Seks Pani Pani szuka Sponsora Para Para szuka Pary Praca Praca za granicą Seks za darmo Sponsor Poszukiwany Sponsora Sponsora warszawa Sponsoring Studentka Studentka Szuka Sponsora Szukam Dziewicy Szukam Sponsora Zasponsoruje anonse dziewczyn arthrotec auto dual iPhone 6 kierowca kraków meridia nastolatka pana pary sex spawacz sprzedam szczecin szuka szukam szukam kochanka tablica.pl