Darmowe Ogłoszenia


Polska Darmowe Ogłoszenia

zmień miasto

Polska Darmowe Ogłoszenia / Nauka - Kursy / Pozostałe
<< Poprzednie ogłoszenie

Gotowe prezentacje maturalne z zeszlych lat

(Warszawa, Warszawa, )


Odpowiedz: (Użyj zakładki Kontakt powyżej)
Witam oferuje sprzedaż gotowych prac z zeszłych lat,
każda praca zawiera: prezentacje właściwą, bibliografie, ramowy plan wypowiedzi, ewentualne pytania egzaminatorów oraz ebooka (100str) matura ustna z polskiego

kontakt

gg:28780099


oto spis prac

A
1. Adaptacje filmowe literatury światowej &#8211; dzieła wybitne czy chybione. Przedstaw własną
opinię w oparciu o wybrane przykłady.
2. Analiza porównawcza kreacji Boga w literaturze średniowiecznej i młodopolskiej.
3. Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie, omów cechy pejzażu romantycznego.
4. Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcjonowanie motywu małżeństwa w
literaturze.
5. Analizując wybrane teksty literackie, omów kreacje bohaterów, którzy doświadczyli
okrucieństw II Wojny Światowej i próbują odbudować świat.
6. Analizując wybrane utwory Z. Herberta i W. Szymborskiej , rozważ funkcję ironii w poezji
współczesnej.
7. Analizując wybrane utwory, przedstaw tragiczne losy pokolenia Kolumbów.
8.Antyczna koncepcja bohatera tragicznego. Omów zagadnienie na przykładach
bohaterów Króla Edypa i Antygony Sofoklesa.
9. Apokalipsa w różnych tekstach kultury.
10. Archetyp altruizmu i przejawy tej postawy życiowej w literaturze polskiej i obcej. Omów
na wybranych przykładach.
11. Artysta jako bohater literacki. Omów temat na podanych przykładach.
B
1. Ballada jako gatunek literacki. Przedstaw jej cechy i ewolucje, analizując wybrane utwory
polskich pisarzy różnych epok.
2. Bezkompromisowość i kompromis w zachowaniu bohaterów literackich. Omów na
wybranych przykładach
3. Biesiady, bale, spotkania towarzyskie w wybranych tekstach kultury. Przeanalizuj ujęcia i
funkcje motywów.
4. Biesiady, bale, wesela. Przedstaw rolę tego motywu w wybranych przykładach literatury
polskiej.
5. Biesiady, wesela, bale &#8211; omów rolę motywu, opierając się na tekstach literatury polskiej.
6. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza &#8211; Jan Kochanowski.
7. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów temat na wybranym
przykładzie &#8211; Krzysztof Kamil Baczyński.
8. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów zagadnienie, opierając się na
dziełach wybranego twórcy &#8211; Adam Mickiewicz.
9. Biografia jako klucz interpretacyjny. Na podstawie wybranego przykładu omów związek
między życiem artysty a jego twórczością &#8211; Fiodor Dostojewski.
10. Biografia pisarza jako klucz do odczytania jego twórczości. Omów zagadnienie na
wybranym przykładzie -Maria Konopnicka.
11. Bitwa pod grunwaldem i jej bohaterowie w ujęciu literackim, malarskim lub filmowym.
12. Bohater &#8211; buntownik. Przedstaw sposób kreacji odwołując się do wybranych przykładów
różnych epok.
13. Bohater chory psychicznie. Omów kreacje bohaterów na podstawie wybranych utworów z
różnych epok.
14. Bohater literacki i filmowy w walce ze słabościami.
15. Bohater literacki w poszukiwaniu sensu życia. Przedstaw różne ujęcia tego motywu,
odwołując się do wybranych przykładów.
16. Bohater negatywny w literaturze. Przedstaw różne kreacje w wybranych utworach.
17. Bohater o różnych twarzach. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu maski w
literaturze.
18. Bohater prometejski w literaturze polskiej i obcej &#8211; przedstaw wybrane portrety na
przykładach z różnych epok.
19. Bohater tragiczny w literaturze antycznej i romantycznej. Omów temat, interpretując
wybrane utwory.
20. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej.
21. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw na
wybranych przykładach.
22. Bohater wierny swoim ideałom. Omów na wybranych przykładach.
23. Bohaterowie drugoplanowi i ich rola w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych
przykładach literackich z różnych epok.
24. Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia. Omów zagadnienie na
podstawie wybranych utworów.
25. Bohaterowie różnych epok w poszukiwaniu szczęścia.
26. Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach
literackich.
27. Brzydota w literaturze i sztuce. Omów sposoby i funkcje jej przedstawiania.
28. Bunt człowieka wobec Boga.
29. Bunt i ofiara. Omów dwie postawy polskich bohaterów romantycznych.
30. Bunt prometejski a lucyferyczny w ujęciach literackich. Omów problem w oparciu o
utwory literatury romantycznej i pozytywistycznej.
31. Bunt przeciwko zastanym konwencjom i postawom ugodowym. W omówieniu tematu
wykorzystaj wybrane utwory literackie okresu Młodej Polski i
dwudziestolecia międzywojennego.
32. Być wiernym sobie &#8211; przedstaw postawy wybranych bohaterów literackich realizujących
to motto życiowe.
C
1. Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literackich. Omów funkcje i sposób ujęcia tego
motywu wykorzystując teksty z XX wieku.
2. Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literackich. Rozwiń temat na wybranych
utworach.
3. Cierpienie i jego wpływ na psychikę człowieka.
4. Codzienność, zwykłe życie, szary człowiek jako tematy literackie. Omów na wybranych
przykładach.
5. Córki &#8211; bohaterki literatury pięknej. Co je łączy, a co dzieli. Zaprezentuj temat, odwołując
się do wybranych przykładów literackich.
6. Córki- bohaterki literatury pięknej. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych
przykładów.
7. Cudzoziemcy jako bohaterowie polskich utworów literackich różnych epok. Omów temat
na wybranych przykładach.
8. Czarny charakter- w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów
funkcję bohatera.
9. Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Omów funkcje bohatera
negatywnego na wybranych przykładach.
10. Czarny charakter. Bohater negatywny w literaturze. przedstaw różne kreacje w wybranych
utworach.
11. Człowiek i jego zmagania z losem. Przedstaw problem odwołując się do literatury
współczesnej.
12. Człowiek jako ofiara wojny na podstawie literatury współczesnej. Omów na wybranych
przykładach.
13. Człowiek w przestrzeni miejskiej. Scharakteryzuj sposoby jego funkcjonowania i
różnorodne postawy wobec miasta, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
14. Człowiek w sytuacji ekstremalnej. Przeanalizuj postawy bohaterów wybranych utworów
literatury obozowej.
15. Człowiek wobec okrucieństwa wojny. Omów kreacje różnych postaw bohaterów na
wybranych przykładach literackich XX wieku.
16. Człowiek wobec zagadki istnienia przedstaw i porównaj różne koncepcje powstania
świata oraz sensu ludzkiej egzystencji na podstawie wybranych przykładów z literatury i
filozofii.
17. Czy tolerancyjność jest cechą Polaków. Zaprezentuj swoją opinię na podstawie literatury
polskiej i filmu.
18. Czym jest tolerancja? Omów zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów kultury.
D
1. Dialog człowieka z Bogiem w literaturze &#8211; przedstaw różne ujęcia tego tematu, odwołując
się do wybranych przykładów.
2. Dialog człowieka z Bogiem w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na podstawie
wybranych utworów literackich.
3. -Dies irae, dies illa- omów wizje Sądu Ostatecznego w literaturze i malarstwie, analizując
wybrane dzieła.
4. Dokonaj analizy porównawczej różnych sposobów prezentacji drugiej wojny światowej w
wybranych utworach polskiej literatury współczesnej. Sformułuj wnioski.
5. Dokonaj porównania renesansowej i barokowej wizji człowieka. W opracowaniu tematu
odwołaj się do wybranych tekstów kultury obu epok.
6. Dosłowne i metaforyczne funkcjonowanie motywu jesieni w różnych tekstach kultury.
7. Dramat młodzieży polskiej w czasie II wojny światowej.
8. Dramat niespełnienia marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i
konsekwencje, analizując wybrane utwory.
9. Dramat pokolenia Kolumbów wyrażony w lieraturze. Omów jego istotę i wymiar, analizuj
wybrane utwory.
10. Drzewo-świadek i uczestnik życia bohaterów literackich. Omów temat wykorzystując
teksty literackie z różnych epok.
11. Duchowni jako bohaterowie literaccy. Omów zagadnienie, charakteryzując wybrane
postaci księży i zakonników z utworów różnych epok.
12. Duchy zjawy wizje. Omów jakie funkcje pełnią w wybranych przez ciebie utworach.
13. Duchy, mary i upiory w utworach Adama Mickiewicza. Omów temat na wybranych
przykładach.
14. Duchy, upiory, mary i ich funkcje w literaturze polskiego romantyzmu. Omów temat na
wybranych przykładach.
15. Duchy, zjawy, sny, wizje. Omów ich rolę i znaczenie w wybranych dziełach literackich.
16. Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej i neoromantycznej. Omów na
wybranych przykładach.
17. Duchy, zjawy, widma i ich rola w wybranych utworach literatury polskiej.
18. Dwa końce wieku- człowiek i świat jego przeżyć w twórczości pisarza schyłku XIX i XX
wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
19. Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów na przykładzie wybranych przykładów
utworów XIX wieku.
20. Dylematy moralne i wybory bohaterów literackich. Porównaj kreacje postaci
pochodzących z utworów różnych epok.
21. Dziecko &#8211; istota bezbronna czy mały buntownik.
22. Dziecko w literaturze. Analizując wybrane utwory, przedstaw różne kreacje postaci
dziecięcej w literaturze.
23. Dziecko w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
24. Dziecko &#8211; bohaterem literackim. Omów temat analizując wybrane przykłady.
25. Dzieło literackie a jego związek z wybranymi systemami filozoficznymi. Poddaj analizie
zagadnienie. Uwzględnij kontekst epok.
26. Dzieło sztuki czy kicz. Rozważ problem na podstawie analizy wybranych piosenek
współczesnych.
27. Dzisiejsze kobiety przypominające Barbie. Czy zgadzasz się z tym osądem? W
argumentacji wykorzystaj przykłady z literatury i filmu.
E
1. Echa powstań narodowych w literaturze polskiej &#8211; nadzieje, mity, rewizja. Omów problem,
analizując wybrane utwory.
2. Echa powstań narodowych. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich
i innych dzieł sztuki.
3. Ekspresjonizm w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
Porównaj środki obrazowania w różnych tekstach kultury.
F
1. Fascynacja wielkomiejskim pospiechem w literaturze i malarstwie pierwszej polowy XX
wieku. Omów temat zwracając uwagę na literackie i malarskie środki ekspresji.
2. Filmowe adaptacje dzieł literatury europejskiej (z wyłączeniem lit. polskiej) jako przykład
interpretacji tekstu pierwowzoru. Odwołaj się do przykładu i dokonaj jego oceny.
3. Filmowe ekranizacje Andrzeja Wajdy WESELE &#8211; ZIEMIA OBIECANA- PAN
TADEUSZ. W porównaniu z dziełami literackimi.
4. Funkcja duchów, zjaw, upiorów w tekstach kultury. Omów temat odwołując się do różnych
epok.
5. Funkcja tańca w literaturze różnych epok. Zanalizuj funkcję motywu wykorzystując
przykłady wybranych tekstów literackich.
6. Funkcja tańca w literaturze różnych epok. Zanalizuj funkcjonowanie motywu
wykorzystując wybrane teksty literackie i dzieła malarskie.
7. Funkcja tytułu w interpretacji dzieła. Omów temat, odwołując się do utworów z literatury,
filmu, malarstwa, muzyki.
8. Funkcje i sposoby realizacji motywu zbrodni w literaturze. Omów na wybranych
przykładach.
9. Funkcjonowanie motywu prometejskiego w literaturze &#8211; przeanalizuj problem w oparciu o
wybrane przykłady.
G
1. Galeria postaci tragicznych. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.
2. Gatunki literackie w romantyzmie. Rozważ problem na wybranych przykładach literatury
polskiej.
3. Gloryfikacja dowódców i powstańców w literaturze i sztuce. Przedstaw to zagadnienie na
wybranych przykładach.
4. Groteska jako sposób przedstawienie świata. Omów na wybranych przykładach literackich.
H
1. Happyend, kompozycja otwarta, katastrofa. Na wybranych przykładach omów rolę, jaką
może odegrać zakończenie.
2. Historia jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach utworów.
3. Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omów problem, analizując wybrane przykłady.
4. Holocaust jako temat współczesnej literatury polskiej. Dokonaj analizy zjawiska na
wybranych przykładach literackich.
5. Holokaust jako problem moralny w lit. polskiej. Omów zagadnienie odwołując się do
wybranych przykładów.
I
1. Indywidualizm- wyraz dumy i wielkości człowieka, manifestacja inności. Oceń postawy
wybranych bohaterów, których nazwałbyś indywidualistami.
2. Inspirująca i destruktywna siła miłości. Omów problem posługując się stosownymi
utworami literackimi z trzech wybranych epok.
3. Inteligencja i stawiane przed nią zadania.
4. Interpretując wybrane teksty literackie. Omów znaczenie żywiołów ogień, ziemia, woda,
powietrze.
J
1. Jacy naprawdę jesteśmy wizerunki narodowe polaków utrwalone w literaturze. Przedstaw
na wybranych przykładach.
2. Jak cierpienie wpływa na człowieka. Przedstaw obraz cierpienia w literaturze różnych
epok.
3. Jak twórcy Młodej Polski realizowali postulat syntezy sztuk. Omów na przykładzie Wesela
oraz innych wybranych tekstów z epoki.
4. Jaka funkcję pełnia zjawy i widma w utworach literackich różnych epok.
5. Jaką role odgrywa praca w życiu ludzi. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych
przykładów bohaterów literackich.
6. Jaką rolę odgrywała praca w życiu ludzi. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych
przykładów bohaterów literackich.
7. Jaką rolę pełni wizerunek Matki Bożej w tekstach literackich różnych epok. Omów
zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.
8. Jakie mechanizmy wpływają na zmianę światopoglądu ludzi. Rozważ, analizując postaci
wykreowane w utworach z dwóch epok historycznoliterackich.
9. Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców dwóch wybranych epok. Rozważ problem
na przykładach literackich.
10. Jednostki niezwykłe, inne niż wszyscy&#8230; Przedstaw zagadnienie, zwracając uwagę na
kreacje bohaterów i ich rolę.
11. Język poezji modernistycznej. Scharakteryzuj środki językowe, analizując wybrane
wiersze tej epoki.
12. język wyznań miłosnych. Zbadaj w jaki sposób zakochani wyrażali swoje uczucia
analizując wybrane przez siebie przykłady literackie.
13. Język zakochanych w literaturze.
K
1. Kariera i ambicja, a moralność. Zbadaj tę relację, analizując postawy, decyzje i ich
konsekwencje na wybranych przykładach postępowania bohaterów literackich i filmowych.
2. Kariera i jej wpływ na człowieka. Omów na wybranych przykładach.
3. Katastroficzna wizja świata w poezji czasów wojny. Zanalizuj zagadnienie opierając się na
wybranych przykładach.
4. Katastroficzna wizja świata w poezji i malarstwie XX wieku. Omów na wybranych
przykładach.
5. Katastroficzny obraz świata i człowieka w literaturze XX wieku. Omów na wybranych
przykładach.
6. -Każda epoka ma swe własne cele- uzasadnij słuszność słów Adam Asnyka odwołując się
do przykładów z literatury polskiej i powszechnej.
7. Kobieta fatalna a kobieta anioł. Porównaj te motywy odwołując się do przykładów z
literatury.
8. Kobieta niejedno ma imię. Udowodnij, że Szekspir przedstawił wiecznie żywą prawdę o
kobietach, na przykładach z różnych epok literackich.
9. Kobieta zbuntowana w literaturze.
10. Kobieta zbuntowana. Przedstaw jej wizerunek w literaturze i oceń zasadność buntu.
11. Kobieta zbuntowana.Przedstaw różne ujęcia wizerunku w wybranych dziełach literackich
różnych epok.
12. Kobieta zbuntowana. Przedstaw jej wizerunek w literaturze i oceń zasadność buntu.
13. Kobieta &#8211; anioł, upadła, szalona.Przedstaw portrety psychologiczne wybranych bohaterek
literackich.
14. Kobiety w twórczości pisarzy romantycznych. Na podstawie analizy wybranych utworów
literackich scharakteryzuj stereotyp kochanki romantycznej.
15. Kodeks rycerski jako zasady etyczne bohaterów literackich. Omów problem w oparciu o
wybranych bohaterów różnych epok.
16. Komedia jako gatunek literacki. przedstaw ewolucje gatunku na podstawie utworów
różnych epok.
17. Komedia w literaturze &#8211; jej podstawowe funkcje i najważniejsze osiągnięcia. Dokonaj
analizy, przywołując przykłady z różnych epok.
18. Komedia w literaturze polskiej. Analizując wybrane komedie omów ich cechy i pełnione
funkcje.
19. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach Moliera. Omów temat sięgając do
dzieł wspomnianego mistrza.
20. Koncepcja ludzkiego losu w dziełach pisarzy dwóch różnych epok literackich. Przedstaw
problem, odwołując się do wybranych utworów.
21. Konflikt pokoleń. Omów różne ujęcia tego motywu na podstawie analizy utworów
romantycznych i pozytywistycznych.
22. Koniec i początek, biblijne i literackie wizje stworzenia i końca świata. Porównaj wizje
analizują wybrane teksty.
23. Kosmogonie mitologiczne, biblijne i inne. Omów motyw powstania świata w literaturze i
sztuce.
24. Kreacja bohatera dramatu romantycznego i bohatera dramatu współczesnego &#8211; dokonaj
analizy porównawczej na wybranych przykładach.
25. Kreacja bohatera negatywnego &#8222;czarnego charakteru&#8221;. Przedstaw i porównaj
wykorzystując wybrane przykłady z różnych epok literackich.
26. Kreacja bohatera tragicznego. Omów problem, odnosząc się do literatury różnych epok.
27. Kreacja człowieka zbuntowanego w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie na
podstawie wybranych utworów.
28. Kreacja matki w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
29. Kreacje herosa w dziełach literackich i filmowych. Dokonaj analizy porównawczej
wybranych przykładów.
30. Kreacje kobiet w literaturze staropolskiej i współczesnej. Omów na wybranych
przykładach.
31. Kreacje matek w utworach literackich. Omów je, analizując wybrane przykłady.
32. -Kreatorzy narodowej wyobraźni- Którzy polscy twórcy zasługują na to miano?
Przedstaw ich sylwetki i odpowiedz na pytanie analizując wybrane utwory.
33. Kultura sarmacka. Omów na wybranych przykładach literatury.
34. Kurtyzana, prostytutka, kobieta upadła jako bohaterka literatury światowej. Omów temat
w oparciu o wybrane przykłady.
L
1. Leśmianowskie światy i zaświaty. Scharakteryzuj sposoby kreacji świata przedstawionego
w twórczości tego poety.
2. Lęk przed przyszłością i różne sposoby jego wyrażania w literaturze. Omów problem na
wybranych przykładach.
3. Literacka Nagroda Nobla. Zaprezentuj twórczość wybranego polskiego noblisty i wskaż na
szczególne walory jego dzieł.
4. Literacka ocena polskiego mieszczaństwa w epoce pozytywizmu, Młodej Polski i XX-lecia
międzywojennego. Dokonaj analizy zagadnienia przywołując wybrane przez siebie teksty
artystyczne.
5. Literacki motyw &#8222;ars bene moriendi&#8221;. Zanalizuj 4 wybrane teksty literackie z różnych
epok.
6. Literacki obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności. Przedstaw temat analizując wybrane
utwory.
7. Literacki wizerunek chłopa. Omów różne ujęcia i funkcje tego motywu na wybranych
utworach literackich.
8. Literacki wyraz buntowniczej postawy młodych. Przedstaw problem odwołując się do
tekstów z różnych epok kultury polskiej.
9. Literackie arkadie. Omów różne ich wizje w różnych utworach.
10. Literackie fascynacje, czyli lektury, które chciałbyś ocalić od zapomnienia. Rozwiń
problem, odwołując się do trzech utworów z różnych epok.
11. Literackie i malarskie (lub rzeźbiarskie) wizerunki wybranej postaci mitologicznej.
Porównaj sposoby przedstawienia.
12. Literackie i malarskie portrety kobiet w kulturze europejskiej lub polskiej. Omów na
wybranych przykładach.
13. Literackie i wspomnieniowe świadectwo zagłady. Zbadaj i porównaj wybrane relacje
opisujące Holocaust.
14. Literackie obrazy bohaterów w sutannie i habicie.Przedstaw funkcjonowanie motywu na
wybranych przykładach.
15. Literackie odwołania do mitów. Scharakteryzuj sposób funkcjonowania tego zjawiska
literackiego na podstawie analizy wybranych utworów.
16. Literackie pary i ich różne ujęcia. Przedstaw na wybranych przykładach.
17. Literackie portrety dzieci. Omów funkcję i sposób ujęcia tego motywu, wykorzystując
teksty z różnych epok.
18. Literackie portrety kobiet. Omów wybrane przykłady z literatury powszechnej.
19. Literackie prezentacje lekarzy i ich etyki zawodowej. Dokonaj analizy tematu, odwołując
się do stosowanych przykładów z kilku epok literackich.
20. Literackie przetworzenie mitu o Prometeuszu. Omów na wybranych przykładach.
21. Literackie rodzeństwa. Przedstaw różne wizerunki i ukaż ich związek z ideą dzieła.
22. Literackie wizje szczęścia. Przedstaw na podstawie różnych epok.
23. Literatura na ekranie. Analiza porównawcza wybranego filmu z jego literackim
pierwowzorem -Mały książę-.
24. Losy bohaterów wybranych utworów literackich. Świadectwa zwycięstwa dobra i miłości
w konfrontacji ze złem. Porównaj postawy.
25. Lot jako motyw literacki, malarski, filmowy, muzyczny. Omów jego funkcje w różnych
tekstach kultury.
26. Ludowość w literaturze romantycznej oraz jej funkcje. Omów na wybranych przykładach.
27. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Rozwiń myśl Zofii Nałkowskiej w oparciu o literaturę
wojny i okupacji.
M
1. Małżeństwa literackie&#8230; Od św. Aleksego do Stomilów. Różnorodna kreacja par
małżeńskich w wybranych utworach literackich.
2. Małżeństwa w literaturze. Porównaj sposoby opisu i ich funkcje na przykładzie wybranych
utworów powstałych w dwóch epokach literackich.
3. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów temat na wybranych przykładach literatury
polskiej i obcej.
4. Memento mori-motyw śmierci i sposoby jego funkcjonowania w literaturze i sztuce
średniowiecza. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury.
5. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze.
6. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Zanalizuj problem na przykładzie
stosownych utworów.
7. Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Zanalizuj problem, wykorzystując przykłady
z różnych epok.
8. Metamorfoza bohatera literackiego i jej znaczenie. Omów problem na wybranych
przykładach.
9. Metamorfozy bohaterów literackich i ich znaczenie dla samego bohatera i jego otoczenia.
Rozważ na przykładach literackich z różnych epok.
10. Miasta i ich mieszkańcy na przełomie XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych
przykładach.
11. Miasto i jego oblicza w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach
dzieł sztuki.
12. Miasto w ujęciu wybranych twórców, przedstaw różne sposoby kreacji tej przestrzeni.
13. Miłość, złudne szczęście, ulotna chwila, źródło cierpień. Zaprezentuj własne refleksje
powstałe pod wpływem literatury dziel literackich.
14. Miłość jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach.
15. Miłość bohaterów, jako źródło euforii lub cierpienia . Omów zagadnienie na wybranych
przykładach.
16. Miłość i poczucie obowiązku to siły budujące czy niszczące. ustosunkuj się do tego
zagadnienia analizując wybrane przykłady.
17. Miłość nieszczęśliwa w literaturze i sztuce. Przedstaw motyw, przywołując odpowiednie
przykłady tekstów kultury.
18. Miłość siłą destrukcyjną. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów z
prozy i dramatu.
19. Miłość w czasach odwróconego dekalogu. Omów na wybranych przykładach literatury
XX wieku.
20. Mistrzyni krótkiej formy- Maria Pawlikowska Jasnorzewska. Omów cechy warsztatu
poetki odwołując się do wybranych wierszy z XX-lecia międzywojennego.
21. Mit o Ikarze, jego literackie i malarskie przetworzenia. Omów funkcjonowanie, sposoby
nawiązań i artystyczne efekty, odwołując się do analizy wybranych przykładów.
22. Mit o Ikarze, jego literackie i malarskie przetworzenia. Przedstaw funkcjonowanie,
sposoby nawiązań i artystyczne efekty, odwołują się do wybranych przykładów.
23. Mit prometejski w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów jego funkcjonowanie na
przykładzie wybranych dzieł.
24. Mitologia jako inspiracja dla filmu i literatury. Omów je analizując wybrane teksty
literatury.
25. Mitologia jako źródło motywów, postaw, wzorców osobowych późniejszych epok.
Zanalizuj temat w oparciu o wybrane utwory różnych epok.
26. Mitologiczni bohaterowie pokazani w tekście i na obrazie. Odwołaj się do przykładów z
różnych epok.
27. Mitologiczny heros, bohater Biblii i średniowieczny rycerz. Porównaj postawy odwołując
się do wybranych przykładów.
28. Mity greckie &#8211; sięgając po źródła i opracowania omów wybrany mit bądź zestaw kilka
wersji tego samego mitu.
29. Młodość i wiek dojrzały, przedstaw różne ujęcia motywu.
30. Młodzi poeci wobec zjawiska wojny i okupacji. Omów problem, odwołując się do
utworów poetyckich pokolenia Kolumbów.
31. Młodzież w poszukiwaniu sensu życia i jego wartości. Czy zawsze poszukiwania te
kończyły się sukcesem. Zilustruj problem wybranymi przykładami dzieł literackich.
32. Model życia rodzinnego w literaturze XIX i XX wieku. Omów temat na przykładzie
wybranych utworów.
33. Modlitwa jako motyw w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia na podstawie analizy
wybranych przykładów.
34. Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór.
35. Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór-
Julian Tuwim.
36. Motyw anioła w literaturze i sztuce , przedstaw i porównaj różne sposoby jego ukazania.
37. Motyw balu w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
38. Motyw buntu w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów sens i podłoże
buntu.
39. Motyw buntu, walki i rewolucji w literaturze i malarstwie doby romantyzmu.
40. Motyw domu rodzinnego w literaturze. Przedstaw sposoby jego funkcjonowania
dokonując analizy i interpretacji wybranych dzieł.
41. Motyw domu. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania tego toposu w literaturze,
analizując wybrane przykłady.
42. Motyw dworu ziemiańskiego w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw jego funkcje
i sposoby kreacji.
43. Motyw dzieciństwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
44. Motyw góry. Zanalizuj wybrane dzieła literackie i inne teksty kultury.
45. Motyw Maryjny w literaturze, malarstwie, muzyce i filmie. Porównaj na wybranych
przykładach sposoby przedstawiania tego samego motywu przez różnych twórców.
46. Motyw matki w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
47. Motyw matki w literaturze. Zaprezentuj i porównaj różnorodne obrazy matek w
literaturze.
48. Motyw miłości i śmierci w literaturze polskiego baroku. Omów na wybranych
przykładach.
49. Motyw mogiły w literaturze i sztuce. Zbadaj funkcje tego motywu w wybranych dziełach.
50. Motyw niezrozumienia przez otaczający świat.
51. Motyw nocy i snu w literaturze romantycznej. Omów ich funkcjonowanie w wybranych
utworach epoki.
52. Motyw nocy w literaturze i malarstwie.
53. Motyw nocy w utworach literackich różnych epok. Przeanalizuj, odnosząc się do
wybranych tekstów.
54. Motyw ofiary za ojczyznę w literaturze polskiej. Zanalizuj problem odwołując do
utworów literackich epiki i dramatu.
55. Motyw pojedynku w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat, odwołując
się do wybranych tekstów kultury.
56. Motyw pracy i jej rola w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
57. Motyw prometejski w literaturze. Omów role i sposób funkcjonowania w utworach
różnych epok.
58. Motyw prometejski w literaturze.Przedstaw różne jego realizacje i funkcje, analizując i
interpretując wybrane utwory.
59. Motyw przemijania w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
60. Motyw rozstania bohaterów literackich. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła
literatury polskiej i światowej.
61. Motyw rozstania w literaturze.
62. Motyw rozstania w tekstach literackich. Omów, analizując celowo dobrany materiał.
63. Motyw samobójstwa w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.
64. Motyw Sądu Ostatecznego. Porównaj jakie funkcje pełni w utworach literackich różnych
epok.
65. Motyw snu w utworach romantyzmu i Młodej Polski. Omów jego znaczenia i sposoby
ujęcia.
66. Motyw Stabat Mater w literaturze, malarstwie i muzyce średniowiecza oraz innych epok.
67. Motyw śmierci w dziedzinach sztuki. Analizując wybrane przykłady z literatury i
malarstwa porównaj sposoby przedstawiania tego motywu.
68. Motyw Śmierci w literaturze i malarstwie. Omów opierając się na średniowieczu,
odrodzeniu i Młodej Polsce).
69. Motyw tęsknoty za ojczyzną w literaturze różnych epok.
70. Motyw wędrowca w literaturze.
71. Motyw wędrówki w literaturze i malarstwie. Omów na podstawie wybranych przykładów.
72. Motyw wędrówki w literaturze. Omów sposoby jego przedstawiania i funkcjonowania w
wybranych utworach literackich.
73. Motyw wędrówki w literaturze. Omów temat przywołując utwory z różnych epok.
74. Motyw wędrówki. Przedstaw funkcję i sposoby ujęcia tego toposu w wybranych utworach
literackich.
75. Motyw wierności i zdrady w literaturze. Omów na przykładach.
76. Motyw wierności w literaturze. Omów problem odwołując się do wybranych utworów.
77. Motyw winy i kary. Omów role i funkcje w wybranych utworach literackich.
78. Motyw winy i kary. Porównaj sposób ujęcia i funkcję w literaturze różnych epok.
79. Motyw wiosny i sposoby jego ujmowania w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
Omów temat, odnosząc się do wybranych dzieł.
80. Motyw zabójstwa w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
81. Motyw zakochanej kobiety i jego rola w literaturze różnych epok. Omów na wybranych
przykładach.
82. Motyw zbrodni i kary w tekstach literatury. Omów wybrane przykłady i uzasadnij swój
wybór.
83. Motyw życia teatru w dwóch wybranych epokach.
84. Motywy autobiograficzne w literaturze. Omów na dowolnie wybranych przykładach.
85. Motywy autotematyczne w liryce współczesnej. Konfrontuj wiersze Herberta, Różewicza
i Białoszewskiego albo innych poetów.
86. Motywy biblijne utrwalone w literaturze polskiej i obcej.
87. Motywy mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze różnych epok. Omów na
wybranych przykładach.
88. Motywy Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
89. Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj złożoność psychiki wybranych bohaterów
literackich.
90. Muzyka disco polo &#8211; zanalizuj język tekstów piosenek, omów jego poprawność.
N
1. Na celowo dobranych przykładach przedstaw mechanizmy kariery i awansu społecznego
ukazane w utworach pisarzy XIX i XX wieku.
2. Na podstawie analizy wybranych utworów literackich scharakteryzuj sarmatyzm jako
zjawisko kulturowe.
3. Na podstawie wybranych dzieł omów koncepcję tragizmu ukazanego w teatrze antycznym,
szekspirowskim i romantycznym.
4. Na podstawie wybranych utworów przedstaw różne ujęcia motywu zdrady w literaturze.
5. Na podstawie wybranych utworów udowodnij, że władza wpływa negatywnie na losy
bohaterów.
6. Na podstawie wybranych utworów z trzech epok literackich zaprezentuj, w jaki sposób
twórcy literatury wyrażali w nich troskę o los ojczyzny.
7. Na przykładach pochodzących z różnych epok zaprezentuj i porównaj literackie
przedstawienia polskiego dworu.
8. Na wybranych przykładach literackich omów problem ludzkiej samotności.
9. Na wybranych przykładach literackich omów problem relacji między ojcami i synami.
10. Na wybranych przykładach omów motyw przebaczenia w literaturze.
11. -Największym szczęściem jest mieć wielką pasję- Rozważ tę myśl, odwołując się do
wybranych przykładów literackich.
12. Nas nauczono. nie ma miłości. (K.K.B.) Wyjaśnij znaczenie tych słów w oparciu o
wybrane utwory wojenne i okupacyjne.
13. Nastolatek jako bohater literacki. Rozważ, jakimi drogami dochodzi do dorosłości.
14. Naukowcy i ich odkrycia. Przedstaw funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach
literackich i innych tekstach kultury.
15. Negatywny bohater, czarny bohater. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w
wybranych utworach literackich.
16. Niepokoje ludzi schyłku wieków. Dokonaj analizy zjawiska na przykładzie twórczości
wybranych autorów.
17. Niszcząca siła obozu zagłady. Przedstaw człowieka zlagrowanego na dowolnie
wybranych przykładach literatury polskiej i obcej XX wieku.
18. Nowela jako gatunek literacki. Analizując celowo wybrane utwory omów ewolucję
noweli. Uwzględnij kontekst kulturowy.
O
1. Oblicza samotności w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
2. Obłąkani i szaleni. Przestaw różne kreacje takich postaci i ich funkcje w wybranych
utworach literackich.
3. Obłąkani i szaleńcy. Scharakteryzuj różne kreacje takich postaci analizując wybrane
przykłady.
4. Obłęd i szaleństwo jako element osobowości postaci literackich. Przedstaw temat
odwołując się do podanych przykładów.
5. Obraz człowieka i natury w liryce sentymentalnej.
6. Obraz diabła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
7. Obraz doświadczeń łagrowych w literaturze. Omów na podanych przykładach.
8. Obraz dworu szlacheckiego i ziemiańskiego w literaturze polskiej. Przedstaw, analizując
wybrane przykłady.
9. Obraz dziecka w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
10. Obraz getta warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Odwołują się do wybranych
przykładów przedstaw sposoby ukazywania zagłady oraz moralną i poznawczą wartość
utworów.
11. Obraz kobiety w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. Omów temat w oparciu o
wybrane przykłady.
12. Obraz miasta jako przestrzeni życiowej człowieka w literaturze XIX wieku. Omów na
wybranych przykładach.
13. Obraz miłości w literaturze dwóch wybranych epok. Omów i porównaj różne koncepcje
miłości.
14. Obraz Niemca w literaturze Polskiej. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych
tekstów.
15. Obraz obozów koncentracyjnych w literaturze.
16. Obraz psychiki zbrodniarza w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach.
17. Obraz Rosji utrwalony w wybranych tekstach literackich.
18. Obraz rycerza w literaturze i sztuce. Omów temat odwołując się do wybranych
przykładów.
19. Obraz współczesnej młodzieży w literaturze i filmie.
20. Obraz zbrodniarza w wybranych tekstach prozatorskich &#8211; scharakteryzuj wizerunki
bohaterów, pochodzące z dwóch różnych epok literackich.
21. Obrazy Matki Bożej utrwalone w literaturze i sztuce. Zaprezentuj zagadnienia odwołując
się do wybranych przykładów z różnych epok.
22. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Omów różne sposoby jego kreowania w
wybranych powieściach XIX wieku.
23. Obrazy rewolucji w literaturze i innych tekstach kultury XIX i XX wieku.
24. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w
wybranych utworach.
25. Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych utworach.
26. Od Adama do Batmana. Zanalizuj różnorodne kreacje mężczyzn w literaturze i innych
tekstach kultury.
27. Od herosa do pantoflarza &#8211; różnorodne portrety mężczyzn w literaturze. Przedstaw temat
na podstawie analizy wybranych utworów.
28. Od Marii Magdaleny do&#8230; na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby
kreowania kobiet upadłych w literaturze i sztuce.
29. Od modlitwy do bluźnierstwa zapisane w literaturze i sztuce rozmowy z Bogiem.
Przedstaw i zinterpretuj odwołując się do wybranych tekstów kultury.
30. Od starożytnego herosa do superbohatera &#8211; omów znaczenie tego motywu w literaturze i
filmie.
31. Od św. Aleksego do Ziembiewiczów &#8211; przedstaw i oceń różne obrazy małżeństw w
literaturze.
32. Odwieczny dualizm dobra i zła w świecie. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów
literackich.
33. Odwołując się do utworów współczesnych, scharakteryzuj poezję lingwistyczną.
34. Odwołując się do wybranych dzieł, omów różne sposoby widzenia wsi w literaturze.
35. Odwołując się do wybranych tekstów literackich różnych epok , przedstaw zagadnienie
przyjaźni w literaturze (sposoby prezentacji , funkcje).
36. Odwołując się do wybranych utworów literackich, rozważ, jakie wartości decydują o
nieśmiertelności dzieła literackiego.
37. Ojczyzna i patriotyzm &#8211; prześledź sposób funkcjonowania tych pojęć w wybranych
tekstach literackich dwóch dowolnych epok.
38. Ojczyzna jako motyw twórczości w epoce oświecenia. Omów na wybranych przykładach
literackich z tego okresu.
39. Omów funkcjonowanie motywu miasta w wybranych tekstach literatury polskiej i
zagranicznej.
40. Omów funkcję wątku romansowego w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów
z wybranej przez siebie epoki literackiej.
41. Omów funkcjonowanie etosu rycerskiego w wybranych tekstach literatury
średniowiecznej i współczesnej.
42. Omów motyw śmierci na podstawie literatury i sztuki średniowiecza.
43. Omów rolę kobiety w życiu mężczyzny na podstawie analizy wybranych tekstów
literackich z różnych epok.
44. Omów różne postawy wobec doświadczeń wojny w poezji polskiej i różne sposoby ich
ujęcia.
45. Omów różne role i sposób funkcjonowania motywu miłości w utworach literackich
wybranych epok.
46. Omów różne sposoby funkcjonowania motywu powrotu do domu rodzinnego w
wybranych utworach literackich.
47. Omów różne sposoby ukazywania doświadczeń II wojny światowej, odwołując się do
wybranych przykładów literackich i filmowych.
48. Omów różne wizerunki Boga w wybranych utworach literackich.
49. Omów sposoby i cel kreowania bohatera negatywnego, odwołując się do przykładów.
50. Omów sposoby manipulowania człowiekiem przez język reklam. Odwołaj się do
przykładów reklamy prasowej, telewizyjnej, radiowej, ulicznej.
51. Omów sposoby ukazywania piękna natury, odwołując się do przykładów literackich.
52. Omów sposoby utrwalania pamięci o Powstaniu Styczniowym, przywołaj dzieła literacki i
malarskie.
53. Omów sposób ujęcia miasta w literaturze. Odwołaj się do wybranych utworów.
54. Omów zjawisko sentymentalizmu w poezji polskiej. Odwołaj się do wybranych
przykładów.
55. Opierając się na wybranych przykładach, przedstaw obraz wsi polskiej i jej mieszkańców
ukazany w literaturze.
56. Opozycja młodość-starość w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
57. Outsiderzy, odmieńcy, jako bohaterowie literaccy. Rozwiń temat na wybranych
przykładach.
P
1. Parenetyczna funkcja literatury staropolskiej. Omów na wybranych przykładach.
2. Patriotyzm Polaków- mit czy cecha narodowa. Przedstaw problem analizując wybrane
przykłady literackie.
3. Pieniądze i ich siła. Omów na przykładach wybranych utworów.
4. Pieniądz jako czynnik sprawczy człowieka.
5. Pierwiastki romantyczne w wybranych balladach Adama Mickiewicza.
6. Piękno i brzydota śmierci. Omów temat nawiązując do wybranych utworów literackich z
różnych epok.
7. Pisarze o ludzkiej godności i cierpieniu. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych
utworów literackich.
8. Początek i koniec &#8211; biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem,
analizując wybrane teksty.
9. Podróż nauką życia- na podstawie utworów literackich.
10. Poeci przeklęci &#8211; fakty i mity. Zaprezentuj sylwetki twórcze wybranych artystów,
analizując mechanizm ich legendy.
11. Poeta osobny- Cyprian Kamil Norwid. Przedstaw sylwetkę poety i dorobek artystyczny i
odpowiedz co stanowi o wyjątkowości jego twórczości.
12. Pojęcie bohaterstwa na przestrzeni epok. Omów zagadnienie, analizując odpowiednie
działa literackie.
13. Polscy nobliści XX wieku w dziedzinie literatury. Omów ich osiągnięcia i wkład w
literaturę Polską i światową.
14. Polska szlachta w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj przykłady obrazujące jej życie,
obyczaje i mentalność.
15. Polska wieś w literaturze, malarstwie i filmie. omów temat na wybranych przykładach.
16. Pora roku jako temat literacki. Omów ich funkcje analizując i interpretując wybrane teksty
literackie.
17. Porównaj literackie kreacje buntowników. Odwołaj się do wybranych utworów
literackich.
18. Porównaj motyw rozstania w różnych utworach literackich. Odwołaj się do odpowiednio
wybranych tekstów.
19. Porównaj rożne sposoby przedstawienia śmierci w dziełach literackich i innych tekstach
kultury.
20. Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych Przedstaw na
wybranych przykładach.
21. Porównaj wizerunek rycerza, odwołując się do tekstów literackich różnych epok.
22. Porter sarmaty w literaturze i malarstwie.
23. Portret córki w literaturze. Zanalizuj różnice i podobieństwa w wybranych przez siebie
kreacjach postaci.
24. Portret gangstera w tekstach kultury XX wieku. omów ewolucję wizerunku i określ
funkcję tej postaci w wybranych przykładach.
25. Portret matki w literaturze i sztuce. Omów jego funkcje odwołując się do przykładów
z różnych epok.
26. Portret polskiego szlachcica. Rozważ na wybranych przykładach.
27. Portret sarmatów w literaturze. Rozwiń temat odwołując się do wybranych przykładów.
28. Portret Żyda w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
29. Portrety kobiet w literaturze i malarstwie XIX wieku.
30. Portrety kobiety. Omów na przykładach z różnych tekstów kultury.
31. Portrety mężczyzn. Omów motyw na podstawie przykładów literackich z różnych epok i
porównaj sposoby jego kreowania.
32. Portrety Prometeuszy w literaturze XIX i XX wieku. Omów zagadnienie analizując
wybrane dzieła.
33. Portrety szaleńców w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach.
34. Portrety Żydów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj sposób prezentowania tych postaci,
odwołując się do wybranych przykładów.
35. Pory roku jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienia na przykładzie różnych
dzieł.
36. Postacie szaleńców w literaturze romantycznej. Rozwiń temat, analizując wybrane dzieła.
37. Postać bohatera tragicznego. Przedstaw temat analizując utwory literackie z różnych epok.
38. Postać bohatera w chwilach próby.
39. Postać diabla w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
40. Postać władcy w literaturze. Zaprezentuj wybrane realizacje tego motywu i określ jego
funkcje.
41. Postawy człowieka wobec śmierci w poznanych utworach literackich różnych epok.
42. Postawy człowieka wobec zbrodni. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych
przykładów literackich.
43. Postawy człowieka wobec zbrodni. Omów zagadnienie wykorzystując dzieła literackie
powstałe w XIX i XX wieku.
44. Postawy Polaków wobec zagłady żydów. Omów na wybranych przykładach literackich.
45. Poszukiwanie Boga w sytuacji kryzysu. Zbadaj problem, odwołując się do wybranych
przykładów z literatury, filmu i malarstwa.
46. Poszukiwanie radości i sensu życia. Omów na wybranych przykładach.
47. Powiedz mi , jak mnie kochasz &#8230; Przedstaw sposoby wyrażania miłości w liryce trzech
wybranych przez Ciebie poetów.
48. Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i filmie. Dokonaj analizy porównawczej
wybranych dzieł.
49. Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i filmie. Omów temat, przywołując
wybrane dzieła.
50. Powstanie w getcie, jako temat w literaturze i filmie. Przedstaw sposób realizacji tego
tematu w wybranych dziełach.
51. Pozytywistyczny kult pracy w twórczości wybranych pisarzy. Omów temat analizując
wybrane dzieła twórców doby pozytywizmu i epok późniejszych.
52. Pozytywiści wobec przeszłości narodowej. Omów na wybranych przykładach literackich.
53. Prawda historyczna a literackie interpretacje historii. Scharakteryzuj problem na
podstawie wybranych tekstów literackich.
54. Problem granicy między katem a ofiarą w literaturze powstałej po 1939 roku. Omów na
podstawie analizy wybranych utworów.
55. Problem wyboru w życiu człowieka. Omów go w świetle tekstów różnych epok.
56. Problemy filmowej adaptacji. Porównaj wybrany film z jego literackim pierwowzorem.
57. Problemy moralne bohaterów czasów II wojny światowej. Przedstaw na wybranych
przykładach literackich.
58. Przedstaw artystyczne wizerunki kobiet zbuntowanych i oceń zasadność ich buntu.
59. Przedstaw bohaterów literackich, którzy sens życia widzieli w pracy dla innych.
60. Przedstaw charakter kultury ziemiańskiej na przykładzie wybranych utworów z polskiej
literatury różnych epok.
61. Przedstaw funkcjonowanie motywu tańca wybranych utworach literackich różnych epok.
62. Przedstaw i porównaj funkcjonowanie wybranego motywu mitologicznego w różnych
dziedzinach sztuki.
63. Przedstaw i porównaj postacie szaleńców w wybranych tekstach literackich różnych epok.
64. Przedstaw jakie prawdy o człowieku odkrywa literatura wojenna.
65. Przedstaw obraz działania systemów totalitarnych w literaturze polskiej i obcej (na
wybranych przykładach).
66. Przedstaw postawy Polaków wobec sprawy ojczyzny w literaturze różnych epok. Dokonaj
porównania i oceń sposoby kreacji.
67. Przedstaw rożne świadectwa holokaustu utrwalone na kartach wybranych dzieł
współczesnej prozy i poezji.
68. Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury
polskiej i powszechnej XX wieku.
69. Przedstaw różne koncepcje piękna ludzkiego ciała ukazane w literaturze i sztuce.
70. Przedstaw różne oblicza Boga w literaturze (radosny, miłosierny, sędzia, artysta).
71. Przedstaw różne rodzaje miłości w literaturze na podstawie odpowiednio dobranych
przykładów.
72. Przedstaw różne ujęcia motywu trójkąta małżeńskiego w wybranych utworach literatury
polskiej i obcej.
73. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu cierpienia w różnych tekstach kultury.
74. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu domu rodzinnego i jego roli w literaturze
wybranych epok.
75. Przedstaw tragiczne losy kobiet w obozach pracy i obozach koncentracyjnych w czasie II
Wojny Światowej. Odwołaj się do wybranych tekstów literatury i filmów.
76. Przedstaw wątki miłosne w wybranych utworach literackich i wykaz ich związek z epoką.
77. Przedstaw wpływ rodziców na kształtowanie się osobowości i losów wybranych
bohaterów literackich.
78. Przedstaw znaczenie motywu snu w Biblii i mitologii. Odwołaj się do wybranych
przykładów.
79. Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element osobowości bohatera
literackiego.
80. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich.
81. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów na
wybranych przykładach.
82. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów
zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
83. Przewrotność i złożoność ludzkich losów w twórczości wybranych pisarzy i filmach
Woody&#8217;ego Allena. Omów na przykładach.
84. Przybytek wiedzy czy piekło na ziemi. Omów obraz szkoły na przykładzie wybranych
tekstów literackich.
85. Przywołaj różne sposoby przedstawiania portretu dziecka w utworach literackich i
malarskich różnych epok.
86. Przywołaj różne ujęcia obrazu końca świata w literaturze. Zanalizuj wybrane przez siebie
przykłady.
87. Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
z różnych epok.
88. Publicystyka polityczna okresu staropolskiego. Omów na wybranych przykładach.
R
1. Realia życia w PRL w tragikomicznym ujęciu filmowym i literackim. Zinterpretuj celowo
wybrany materiał, zwracając uwagę na wyznaczniki poetyki groteski.
2. Relacje człowieka z Bogiem. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów
literackich.
3. Relacje miedzy Bogiem a człowiekiem w literaturze. Omów problem odnosząc się do
wybranych utworów.
4. Relacje miedzy dziećmi a rodzicami. Zaprezentuj różnorodne ujęcie tematu odwołując się
do wybranych utworów literackich.
5. Relacje między człowiekiem a Bogiem w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku.
Omów problem odnosząc się do wybranych tekstów literackich.
6. Relacje polsko-żydowskie na podstawie literatury i źródeł pozaliterackich.
7. Renesansowa harmonia i barokowy niepokój. Rozważ zagadnienia na wybranych
przykładach literackich.
8. Renesansowy a romantyczny portret miłości. Zaprezentuj na wybranych przykładach dzieł
literatury lub sztuki.
9. Rodzaje bohaterstwa. zanalizuj różnorodność postaw i sposób ich przedstawienia w
wybranych utworach literackich.
10. Rodzice i dzieci, czyli konflikty pokoleniowe w literaturze. Omów problem, odwołując
się do wybranych utworów.
11. Rodzina jako motyw literacki. O mów i ocen wzorce rodzinne prezentowane w literaturze
dwóch wybranych epok.
12. Rola książki i jej lektury w kreacji wybranych postaci literackich. Omów temat, analizując
utwory z różnych epok.
13. Rola młodzieńczych lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw
problemy na wybranych przykładach.
14. Rola świata nadprzyrodzonego w dziele literackim. Wyjaśnij na podstawie: Makbet,
Dziady, Kartoteka lub innych dramatów.
15. Rola wędrówki w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów zagadnienia odwołując
się do wybranych przykładów.
16. Rosja w oczach jej pisarzy- porównaj sposób mówienia o państwie i społeczeństwie na
podstawie dwóch dzieł wybranych autorów.
17. Rosja w oczach polskich pisarzy. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.
18. Rosja &#8211; kraj, który zachwyca i przeraża. Analizując utwory literackie (np. &#8222;Zbrodnia i
kara&#8221; F.Dostojewskiego, &#8222;Dziady&#8221;A. Mickiewicza), przedstaw problematykę.
19. Rozmowa człowieka z Bogiem. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów
literackich.
20. Różne obrazy miasta w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane
dzieła sztuki.
21. Różne postawy wobec doświadczeń wojenno &#8211; okupacyjnych w literaturze XX wieku.
22. Różne funkcje motywu snu w literaturze. Omów je, odwołując analizując wybrane utwory
literackie.
23. Różne kreacje kobiety fatalnej w literaturze. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
24. Różne metody walki z zaborcą przedstawione w literaturze XIX wieku. Omów je
analizując wybrane utwory.
25. Różne oblicza Rosji. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
26. Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje w
wybranych utworach.
27. Różne postacie cierpienia i postaw wobec niego. Omów na przykładach.
28. Różne postawy człowieka wobec okrucieństwa wojny. Przedstaw je odwołując się do
wybranych utworów literatury XX wieku.
29. Różne przejawy buntu w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty.
30. Różne spojrzenia na dwór szlachecki. Przedstaw w oparciu o wybrane przykłady z
literatury.
31. Różne sposoby przedstawiania miłości w literaturze na przestrzeni wieków. Zilustruj
wybranymi przez siebie przykładami.
32. Różne sposoby ujęcia toposu wsi. Omów problem odwołując się do wybranych utworów
literackich.
33. Różne sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci. Scharakteryzuj je na przykładzie
wybranych utworów literatury romantyzmu.
34. Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów odwołując się do literatury.
35. Różne sposoby wykorzystania wątków kryminalnych w literaturze polskiej i obcej.
Dokonaj analizy wybranych przykładów.
36. Różne ujęcia modelu rodziny w literaturze. Przedstaw je odwołując się do wybranych
tekstów literatury.
37. Różne ujęcia motywu rozstania. Rozważ temat na wybranych przykładach.
38. Różne ujęcia motywu powstań narodowych. Omów, odwołując się do wybranych dzieł
literackich, malarskich i muzycznych.
39. Różne ujęcia motywu pożegnania. Zanalizuj wybrane przykłady literackie i filmowe.
40. Różne ujęcia motywu raju w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych
przykładach.
41. Różne ujęcia motywu sądu ostatecznego w literaturze i inny dziedzinach sztuki.
42. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do
wybranych przykładów.
43. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na
wybranych przykładach.
44. Różne ujęcia sadu ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych
przykładów.
45. Różne ujęcia sądu ostatecznego w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
46. Różne wizerunki kobiet w literaturze. Przedstaw zagadnienie sięgając do wybranych
utworów różnych epok.
47. Różnorodne kreacje kobiet w literaturze XX wieku. Omów przywołując wybrane teksty
literackie.
48. Różnorodność kreacji kobiet w Biblii lub mitologii. Omów temat na wybranych
przykładach.
49. Różnorodność tematyczna sonetu . Omów temat na przykładach pochodzących z trzech
różnych okresów literackich.
S-ś
1. Sarmata o sobie i inni o Sarmacie. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.
2. Sarmatyzm i jego ocena w późniejszych utworach. Omów na wybranych przykładach z
literatury.
3. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego. Przedstaw temat , analizując wybrane
przykłady literackie i filmowe.
4. Scharakteryzuj język wybranego bohatera z utworów Henryka Sienkiewicza.
5. Scharakteryzuj motyw rozstania i omów jego znaczenie w wybranych dziełach literackich.
6. Scharakteryzuj trzy wybrane postacie szatańskie i omów wpływ na losy bohaterów i
konstrukcje utworu.
7. Scharakteryzuj wzorzec bohatera romantycznego odwołując się do różnych bohaterów.
8. Scharakteryzuj przyczyny i oceń skutki mezaliansów prezentowanych w literaturze XIX i
XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.
9. Science Fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literatury
fantastycznej, zaprezentuj podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego obu
odmian gatunkowych.
10. Sen, halucynacja, wizja &#8211; przedstaw różnorodne ujęcia tego motywu i jego funkcje w
wybranych utworach literackich.
11. Sen, halucynacja, wizja. Przedstaw różnorodne ujęcie tego motywu w wybranych
utworach literackich.
12. Science-fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literackich. Przedstaw
podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego w obu gatunkach literackich.
13. Słowniki jako ważne źródło informacji we współczesnym świecie. Wykaż przydatność
wybranych przez Ciebie słowników.
14. Słynne historie miłosne. Omów analizując dzieła literatury polskiej i obcej.
15. Słynni kochankowie w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
16. Sny i fantazje człowieka. Omów ich funkcje w literaturze i filmie. Zaprezentuj własny
wybór przykładów.
17. Społecznicy &#8211; idealiści utrwaleni na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
18. Sposoby obrazowania miłości w liryce. Analiza porównawcza wybranych utworów (np.
Twardowski, Poświatowska, Pawlikowska-Jasnorzewska).
19. Sposoby ujęcia motywu przebaczenia w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
20. Sposoby ukazania dworu polskiego w utworach literackich. Omów zagadnienie odwołując
się do wybranych przykładów.
21. Sposób funkcjonowania motywu przebaczenia w literaturze. Omów zagadnienie na
wybranych przykładach.
22. Stanisław Wyspiański jako artysta wszechstronny.
23. Stanisław Wyspiański &#8211; malarz, dramaturg, poeta&#8230; Zaprezentuj sylwetkę twórczą
artysty.
24. Starość &#8211; zamknięte księgi życia. Analizując przykłady literackie i inne dziedziny sztuki
(malarstwo, film ), porównaj różne sposoby kreowania tego motywu.
25. Stereotypy romantyczne (np. nieszczęśliwa miłość, wzór patrioty). Omów i poddaj ocenie.
26. Sylwetka poetycka Juliana Tuwima. Omów na podstawie wybranych wierszy.
27. Symboliczne i estetyczne funkcje motywu ogrodu w literaturze oraz malarstwie.
28. Symbolika żywiołów. Intepretując wybrane teksty literackie przedstaw bogactwo znaczeń.
29. Szaleńcy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach w literaturze i sztuce.
30. Szkoła w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
31. Szlachcic idealny w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
32. Sztuka i literatura wobec okrucieństwa wojny. Omów zagadnienie na wybranych
przykładach.
33. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa &#8211; porównaj sposoby wykorzystania
środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych [na wybranych
przykładach].
34. Sztuka współczesnego reportażu i jej mistrzowie. Omów cechy szczególnie tego gatunku
publicystycznego.
35. Śmiech wobec głupoty świata. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów
satyrycznych i komediowych.
36. Śmierć bliskich punktem zwrotnym w życiu człowieka. Omów zagadnienia odwołując się
do wybranych przykładów literackich.
37. Świadectwo wojny i okupacji w literaturze współczesnej. Omów na wybranych
przykładach.
38. Świat fantastyczny w literaturze, przedstaw trzy różne jego ujęcia.
39. Świat Totalitarny oczyma twórców kultury XX wieku. Zanalizuj wybrane teksty kultury.
40. Świat wartości więźniów łagrów i łagrów i jego odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw
temat, analizując wybrane utwory.
41. Świat wartości więźniów łagrów i łagrów. Omów temat, analizując wybrane utwory
literackie.
42. Świat władzy w literaturze. Rozważ problem powinności rządzący wobec narodu.
43. Świat, Bóg i człowiek widziany oczyma różnych poetów.
44. Światy i ich mieszkańcy kreowani przez literaturę fantasy. Omów zagadnienie odwołując
się do wybranych przykładów.
45. Światy i ich mieszkańcy kreowani przez literaturę science fiction i fantasy. Przedstaw
specyfikę gatunku na wybranych przykładach.
T
1. Teatr antyczny &#8211; dokonaj analizy wybranej komedii, tragedii bądź porównaj różne utwory
autorów.
2. Topos człowieka-marionetki w literaturze różnych epok .Omów na wybranych
przykładach.
3. Topos pór roku w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
4. Tradycja stołu i biesiadowania jako element polskiej obyczajowości. Omów na wybranych
przykładach z literatury.
5. Trudna miłość i jej konsekwencje w życiu bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych
przykładach.
6. Tułacz, pielgrzym, podróżnik. Omów typy bohaterów i ich funkcje w wybranych utworach
literackich.
7. Twórca osobny &#8211; William Szekspir. Przedstaw sylwetkę pisarza i dorobek twórczy.
8. Tytuł jako klucz do interpretacji dzieła. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
utworów literackich.
U
1. Tytuł jako klucz do interpretacji dzieła. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
utworów literackich.
2. Uczty, biesiady, wesela i bale w literaturze. Określ ich podstawowe funkcje, analizując
wybrane utwory z różnych epok.
3. Udowodnij, że czas i miejsce, w którym żyjemy wpływają na nasz los. Dokonaj analizy
losów wybranych bohaterów literackich.
4. Udowodnij, że każda epoka ma swe cele, odwołując się do założeń filozoficznych,
estetycznych oraz przykładów literackich wybranych epok.
5. Udowodnij, że powstanie narodowe stanowi ważny temat literatury i sztuki. Omów temat
analizując i interpretując wybrane teksty kultury.
6. Ukaz wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do
wybranych utworów literackich.
7. Ukaż i omów wpływ miłości na życie bohaterów literackich, przywołując celowo dobrane
utwory.
8. Uzasadnij znaczenie słów Adama Asnyka, że &#8222;każda epoka ma swe własne cele&#8221;. Swoje
stanowisko przedstaw na podstawie dwóch wybranych epok literackich.
W
1. W oparciu o wybrane utwory literackie zaprezentuj różne kreacje zbrodniarza.
2. Wady społeczeństwa polskiego w twórczości Ignacego Krasickiego. Omów na podstawie
wybranych utworów.
3. Walcząca młodzież polska jako wzór patriotyzmu dla wielu pokoleń. Rozwiń problem w
oparciu o teksty literatury polskiej.
4. Walka człowieka ze złem. Przedstaw problem odwołując się do wybranych przykładów
literackich.
5. Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów omów literackie i filmowe
ujęcia tego tematu.
6. Wartość i sens poświęcenia się dla innych. rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory
literackie.
7. Wartość pracy w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
8. Wielcy bohaterowie utworów literackich. Omów i wyjaśnij jakimi kryteriami kierowałeś
się w doborze postaci.
9. Wielcy pisarze-intelektualiści naszych czasów. Przedstaw wybraną sylwetkę ,uzasadnij
opinię, analizując wybrane utwory literackie &#8211; Zbigniew Herbert.
10. Wielkie miłości bohaterów literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
11. Wielkie namiętności w twórczości Wiliama Szekspira. Omów zagadnienie przywołując
wybrane dramaty.
12. Wielość gatunkowa Biblii. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych fragmentów
Pisma Świętego.
13. Wierność i zdrada w decyzjach moralnych bohaterów. Omów na wybranych przykładach.
14. Wieś i chłopi w dziełach twórców Młodej Polski. Przedstaw odmienne ujęcia zagadnienia
odwołując się do wybranych przykładów.
15. Wizerunek kobiety w literaturze i malarstwie.
16. Wizerunek pokolenia Kolumbów na przykładzie wierszy Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego.
17. Wizerunek Polaka Patrioty w literaturze XIX wieku. Omów na wybranych przykładach.
18. Wizerunek polaków w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat analizując
wybrane dzieła.
19. Wizerunek śmierci w literaturze i malarstwie.
20. Wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok. Omów zagadnienie
analizując wybrane utwory.
21. Wizerunek współczesnej młodzieży polskiej &#8211; prawdy i mity. Zaprezentuj temat w
oparciu o wybrane utwory literackie i filmy.
22. Władza motywem przewodnim utworów literackich różnych epok. Omów na wybranych
przykładach.
23. Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy moralnej bohaterów literackich. Omów
zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
24. Wpływ kobiet na losy mężczyzn. Odwołując się do wybranych utworów literackich.
25. Wpływ miłości na wybory moralne bohaterów. Omów problem w oparciu o przykłady
literatury z różnych epok literackich.
26. Wpływ miłości, na wybory moralne człowieka, jako temat w literaturze. Przedstaw różne
jego ujęcia, analizując wybrane przykłady.
27. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj na wybranych przykładach.
28. Wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych
utworów literackich.
29. Wpływ wojny na psychikę ludzką i moralność, odwołując się do wybranych tekstów
maturalnych.
30. Wybrane dzieło dzieła literackie i ich związek z epoką. Omów na wybranych
przykładach.
31. Wydarzenia historyczne odzwierciedlone w literaturze i muzyce. Omów temat na
wybranych przykładach.
32. Wyjaśnij sens cierpienia bohaterów literackich . Odwołaj się do przykładów literackich.
33. Wyjaśnij, jaka funkcję w literaturze pełni motyw ogrodu. Odwołaj się do wybranych
przykładów.
34. Wzorce i antywzorce w literaturze. Omów zagadnienie na przykładach utworów z
różnych epok.
35. Wzorce osobowe w literaturze średniowiecza. przedstaw temat prezentując postawy
wybranych bohaterów literackich epoki.
Z-ż
1. XX wiek &#8211; przyczyna klęski czy widomy znak triumfu człowieka.
2. Zagłada Żydów (Holocaust) jako temat literacki. Dokonaj analizy porównawczej
wybranych utworów.
3. Zagłada żydów, holocaust jako temat literatury i sztuki. Dokonaj analizy porównawczej
wybranych dzieł.
4. Zaprezentuj literacki obraz wsi w utworach różnych epok.
5. Zaprezentuj obraz dziecka w literaturze , sztuce (filmie). Porównaj wybrane przykłady z
różnych epok.
6. Zaprezentuj relację człowiek &#8211; Bóg w literaturze różnych epok.
7. Zaprezentuj różne koncepcje miłości w twórczości wybranych pisarzy.
8. Zaprezentuj różne obrazy domu i omów funkcje w różnych działach literackich.
9. Zaprezentuj różne ujęcia motywu miłości w literaturze i sztuce baroku. Omów temat na
wybranych przykładach.
10. Zaprezentuj słynne małżeństwa literackie na wybranych przykładach. Omów problem,
odwołując się do kilku tekstów literackich.
11. Zaprezentuj sposoby ukazywania cierpienia ducha i ciała w dziełach literackich i
wybranych dziełach dziedzin sztuki.
12. Zaprezentuj te utwory literackie które pozwolą młodemu człowiekowi wchodzącemu w
dorosłe życie odkryć kodeks wartości moralnych.
13. Zaprezentuj topos domu i jego funkcje w utworach literackich różnych epok.
14. Zaprezentuj wizerunki Żydów w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na
przykładach.
15. Zbadaj czy dzieła literackie, malarskie i muzyczne, które powstały w tej samej epoce są
zbieżne pod względem artystycznym i ideologicznym.
16. Zbrodnia i jej konsekwencje.Przedstaw wpływ zbrodni na osobowość wybranych
bohaterów literackich.
17. Zbrodnia jako temat literacki i filmowy. Przedstaw różne jego funkcje na wybranych
przykładach.
18. Zbrodniarz jako bohater literacki. Porównaj różne kreacje takich bohaterów.
19. Zinterpretuj rolę postaci istot uosabiających zło w wybranych utworach literackich i
filmowych.
20. Zjawisko manipulacji językowej. Przeanalizuj sposoby oddziaływania na odbiorcę na
przykładzie wybranych tekstów propagandowych i reklamowych.
21. Zjawy i duchy w literaturze omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich.
22. Zjawy, duchy, wizje&#8230; Określ funkcje motywów fantastycznych w utworach literackich
różnych epok.
23. Zło rodzi zło.
24. Zmagania człowieka z sumieniem. Omów problemy etyczne bohaterów wybranych
utworów literackich.
25. Znaczące nazwiska i imiona bohaterów literackich. Przedstaw temat, odwołując się do
utworów różnych epok.
26. Zwierzęta jako bohaterowie utworów literackich. Jaką funkcję pełni ich kreacja w dziele
literacki. Omów na wybranych przykładach.
27. Zwierzęta w literaturze &#8211; przedstaw funkcje motywu analizując wybrane utwory.
28. Życie jest jak proces, można wygrać lub przegrać. Zaprezentuj literackie kreacje
ucieleśniające te możliwości.
29. Żyd jako bohater polskiej literatury różnych epok. Omów na przykładach.
30. Żydzi i kwestia żydowska. Określ relacje między Polakami i Żydami, odwołując się do
wybranych utworów z różnych epok.
31. Żydzi jako bohaterowie literatury pozytywistycznej. Przedstaw na podstawie wybranych
utworów, odnosząc się do uwarunkowań pozaliterackich.
32. Żywotność tradycji antycznej w literaturze i w wybranej dziedzinie sztuki. Przedstaw
temat analizując różne przykłady.


Szukano w Ogłoszeniach...

Adipex Dom Sprzedam Dziewictwo Dziewictwo sprzedam Fotomodeling Fotomodelka Gumtree Kochanka Kupie dziewictwo Mieszkania w Warszawie Mieszkanie Sprzedam Moto Ogłoszenia Motoryzacyjne Opiekunka Pana na Seks Pani Pani szuka Sponsora Para Para szuka Pary Praca Praca za granicą Seks za darmo Sponsor Poszukiwany Sponsora Sponsora warszawa Sponsoring Studentka Studentka Szuka Sponsora Szukam Dziewicy Szukam Sponsora Zasponsoruje anonse dziewczyn arthrotec auto dual iPhone 6 kierowca kraków meridia nastolatka pana pary sex spawacz sprzedam szczecin szuka szukam szukam kochanka tablica.pl