Darmowe Ogłoszenia


Polska Darmowe Ogłoszenia

zmień miasto

Polska Darmowe Ogłoszenia / Dom i ogród / Wyposażenie
<< Poprzednie ogłoszenie

Sprzedaż kompletu ścianek wewnętrznych &#8211; MB-45

(Aleksandrów Kujawski, Toruń, )
Sprzedaż kompletu ścianek wewnętrznych &#8211; MB-45 Sprzedaż kompletu ścianek wewnętrznych &#8211; MB-45 Sprzedaż kompletu ścianek wewnętrznych &#8211; MB-45


Odpowiedz: toal@praca.gov.pl
DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

z siedzibą: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

Ogłasza II pisemny przetarg na sprzedaż kompletu ścianek wewnętrznych &#8211; MB-451. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Przemysłowa 1

87 &#8211; 700 Aleksandrów Kujawski

tel. faks - 54 282 46 96

www.pup_aleksandrowkujawski.pl2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Ścianki wewnętrzne &#8211; MB -45, będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie sprzedającego przy ul. Przemysłowej 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 542824696,

3. Rodzaj i typ ścianek objętych postępowaniem oraz cena wywoławcza:

a) ścianki wewnętrzne MB- 45 kolor biały &#8211;RAL 9016:

- sztuk 3 z drzwiami, wymiar 300x211.

- sztuk2, wymiar 190x211,

- sztuk 1 z drzwiami, wymiar 244x211,

b) wypełnienie góra &#8211; poliwęglan,

c) wypełnienie dół &#8211; blacha stalowa biała.Cena wywoławcza za komplet 3 000,00 zł

4. Warunki przystąpienia do przetargu.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1.złożenia w terminie oferty zawierającej:

1.imię, nazwisko i adres zgodne z dowodem osobistym, a jeśli oferentem jest osoba fizyczna albo prawna &#8211; nazwę i siedzibę oraz aktualny odpis z rejestru działalności gospodarczej, KRS, NIP oraz REGON.

2.oświadczenie o zobowiązaniu się nabywcy do uregulowania ceny nabycia ścianek w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy &#8211; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do oferty,

3.parafowany projekt umowy sprzedaży jako poświadczenie, że oferent zapoznał się i przyjął warunki przetargu i nabycia ścianek wewnętrznych &#8211; załącznik nr 2,

4.oferowaną cenę zakupu &#8211; załącznik nr 3.

Wymienione wyżej dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 18.03.2010r. do godziny 9,00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w sekretariacie pokój nr 23.

Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do przetargu pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę w wyżej wymienionym terminie, z opisem na kopercie:

Powiatowy Urząd Pracy ul. Przemysłowa1, 87-700 Aleksandrów Kujawski

z dopiskiem: Oferta zakupu ścianek wewnętrznych.

Koperty powinny być zamknięte w sposób zabezpieczający ich nienaruszalność oraz gwarantujący zachowanie poufności treści do terminu otwarcia ofert.

Na kopertach należy podać nazwę i adres Oferenta tak, aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania.

5. Tryb prowadzenia przetargu: Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 18.03. 2010r. o godzinie 9,05 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w pokoju nr 15.

Umowa sprzedaży zostanie podpisana z oferentem, który wygra przetarg w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do stawienia się w tym celu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy.

6. Kryterium oceny ofert.

Najwyższa cena za ścianki wewnętrzne, jednak nie niższa niż wywoławcza.

Ostateczną decyzję o sprzedaży ścianek podejmie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Do sprzedaży w/w składnika majątku ruchomego stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957 ).Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1.nie spełnia wymogów formalnych,

2.nie została złożona w terminie,

3.jest niekompletna

4.jest nieczytelna lub budząca wątpliwości co do treści, prawdziwości danych w niej zawartych.

7. Inne postanowienia.

Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie chociaż jedna oferta.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert, a także zwracania się do oferentów, którzy złożą ofertę nabycia ścianek wewnętrznych o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Szukano w Ogłoszeniach...

Adipex Dom Sprzedam Dziewictwo Dziewictwo sprzedam Fotomodeling Fotomodelka Gumtree Kochanka Kupie dziewictwo Mieszkania w Warszawie Mieszkanie Sprzedam Moto Ogłoszenia Motoryzacyjne Opiekunka Pana na Seks Pani Pani szuka Sponsora Para Praca Praca za granicą Seks za darmo Sponsor Poszukiwany Sponsora Sponsora warszawa Sponsoring Studentka Studentka Szuka Sponsora Szukam Dziewicy Szukam Sponsora Zasponsoruje anonse dziewczyn arthrotec auto dual iPhone 6 kierowca kraków meridia nastolatka pana pary seks sex spawacz sprzedam szczecin szuka szukam szukam kochanka tablica.pl